آیا آسپرین میتواند به درمان سرطان کمک کند؟

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

مطالعات بیشتر و بیشتر به منافع آسپرین در درمان های معمول سرطان اشاره دارد. بررسی جدید این مطلب را بررسی می کند و این سوال را مطرح می کند: آیا “زمان برای به اشتراک گذاشتن شواهد و تصمیم گیری با بیماران است”؟ برای مطالعه این مقاله کلیک کنید

ادامه مقاله