دارو جدید برای درمان سرطان سینه تهاجمی

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

یک داروی ضدسایکوتیک موجود می تواند اولین درمان هدفمند برای نوع تهاجمی سرطان سینه باشد . مطالعه ای که توسط دانشگاه برادفورد در انگلستان انجام شده نشان می دهد که pimozide می تواند باعث کاهش تعداد سلول های سرطانی و گسترش سرطان سینه سه گانه منفی شود. برای مطالعه این مقاله کلیک کنید

ادامه مقاله