عامل خطر جدید زوال عقل

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

عامل خطر جدید زوال عقل   در طول سالها، دانشمندان تعدادی از عوامل خطر زوال عقل را شناسایی کرده اند. با این حال، طبق آخرین مطالعه اخیر، این فهرست ممکن است ناقص باشد. برای مطالعه بیشتر و منبع خبر کلیک کنید

ادامه مقاله