چگونه احساسات و روحیه مثبت ممکن است بر روند درمان سرطان تاثیر بگذارد

چگونه احساسات و روحیه مثبت ممکن است بر روند درمان سرطان تاثیر بگذارد
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

آیا ما می توانیم به “مغز” را برای تقویت پاسخ ایمنی بدن نسبت به تومورهای سرطانی، دستور بدهیم؟

محققان بر این باورند که پاسخ “بله” است و می توان آن را با دستکاری فعالیت سیستم پاداش مغز انجام داد.

محققان ارتباط بین احساسات ما و سیستم ایمنی بدن ما را بررسی می کنند. آیا یافته های آنها می تواند درمان سرطان را تغییر دهد؟

محققان می گویند: “رابطه بین وضعیت احساسی فرد و سرطان در گذشته نشان داده شده است، اما عمدتا در ارتباط با احساسات منفی مانند استرس و افسردگی و بدون نقشه فیزیولوژیکی مکانیسم عملکرد مغز .”

استرس، اضطراب و افسردگی می تواند تاثیر منفی بر توانایی بدن برای مبارزه با بیماری داشته باشد. اما آیا احساسات مثبت یا شبیه سازی چنین احساساتی، پاسخ ایمنی را تقویت می کنند؟

چندین محقق، نشان داده اند که بهبود وضعیت عاطفی بیمار ممکن است بر روند بیماری تاثیر بگذارد این روشن نیست که این اتفاق چطور افتاده است.

ایمونوتراپی که هدفش تقویت پاسخ سیستم ایمنی بدن نسبت به سلولهای سرطانی است، طی چند سال گذشته در زمینه تحقیقات سرطان به دست آمده است.

درک تاثیر مغز بر سیستم ایمنی، و توانایی آن برای مبارزه با سرطان، ما را قادر می سازد تا از این مکانیزم در درمان های پزشکی استفاده کنیم.

افراد مختلف به طور متفاوتی واکنش نشان می دهند، و ما می توانیم از این پتانسیل عظیم برای درمان استفاده کنیم فقط اگر درک کامل از مکانیسم ها را بدست آوریم.